อำนาจหน้าที่ กองช่าง

 

 

 

บทบาทและหน้าที่ของกองช่าง

3. กองช่าง
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูล  ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองช่าง ดังนี้
    3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานวิศวกรรม  และงานผังเมือง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
    3.1.1  งานวิศวกรรม
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ การเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของทางอาคาร  เขื่อน  สะพาน  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  เขียนแผนที่ต่าง ๆ  เช่น  แผนที่แสดงเส้นทาง  แนวทางหรือภูมิประเทศ  เขียนแบบและตรวจทาน การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม ตรวจสอบควบคุมการเขียนแบบรูปร่างการก่อสร้าง จัดพิมพ์รูปแบบรายการต่างๆ ให้คำปรึกษางานออกแบบและก่อสร้าง บริการตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย และจัดเก็บเป็นข้อมูลเชิงสถิติ  ใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านช่าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    3.1.2 งานผังเมือง
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการร่าง เขียนแบบแปลน แผนผังสำหรับการวางผังเมือง ดำเนินการสำรวจ รวบรวม จัดทำข้อมูลที่รวบรวมได้ลงในแบบสำรวจ ตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพ ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตสำรวจเพื่อการวางผังเมือง รวมทั้งศึกษาสำรวจโครงการและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เพื่อประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ วิจัย และเพื่อใช้ในการจัดทำวางผังเมืองหรือเพื่อการแก้ไขป้องกันปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการผังเมือง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการผังเมือง สำรวจแนวเขตพื้นที่และจัดทำเป็นข้อมูลของตำบลให้เป็นปัจจุบัน  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    3.2 ฝ่ายการโยธา
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานก่อสร้าง  งานสาธารณูปโภค  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
    3.2.1 งานก่อสร้าง
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประมาณราคา โครงการก่อสร้างของเทศบาล เช่น การก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ อาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักการคำนวณ การประมาณการ สอดคล้องกับราคากลาง ราคาพาณิชย์จังหวัดที่เป็นปัจจุบัน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานควบคุมอาคาร อาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบผังบริเวณแนวระดับ ของ อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานรับรองระวังชี้แนวเขตที่ดิน การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น  การก่อสร้างอาคาร เป็นต้น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    3.2.2 งานสาธารณูปโภค
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมบำรุงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางสะพาน บูรณะถนนภายในตำบล การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านโยธา  การควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย การสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง สำรวจข้อมูลการจราจรและซ่อมแซมบำรุงระบบการจราจรในตำบล ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม ประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ช่วยซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการสำรวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการก่อสร้าง  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    3.3 งานธุรการ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่อุปกรณ์  งานเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  งานสาธารณกุศล งานสวัสดิการของช่าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย