อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและการดูแลสุขภาพของประชาชน ใน ๔ มิติ คือ   การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสภาพ  รวมทั้ง งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   และงานกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานวางแผนสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด งานป้องกันควบคุมโรค งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขภาพภาคประชาชน งานกฎหมายสาธารณสุขด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานเผยแพร่และฝึกอบรม มีการแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1.1    งานวางแผนสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานวางแผนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(2)  งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น  โดย
      ประสานแผนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลลำพูนและ
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
(3)  งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของ
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4)  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
(5)  งานข้อมูล  ข่าวสาร  จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6)  งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(7)  งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมา

1.2     งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
(2)  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3)  งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(4)  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(6)  งานชีวอนามัย
(7)  งานฌาปนสถาน
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   (๑)  งานกวาดล้างทำความสะอาดถนนและทางสาธารณะ
                (๒)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้
                (๓)  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้
                (4)  งานทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและใบไม้ เศษหญ้า
                (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย1.3    งานกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)  งานขอใบอนุญาตประกอบกิจการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(2)  งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3)  งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(4)  งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
      ๑.๕ งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

               (๑) งานป้องกันควบคุมโรคที่มีแมลงเป็นสื่อ เช่น โรคไข้เลือดออก ตาแดง ไข้สมองอักเสบ
               ( ๒) งานป้องกันควบคุมโรคที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด
               (๓) งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ อีสุกอีไส ไข้หวัดนก
               (๔) งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า สเต็บโตคอกคัสซูอิส
               (๕) งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
               (๖)  งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อ
               (๗)  งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน
   
      ๑.๖ งานสาธารณสุขมูลฐานและงานสุขภาพภาคประชาชน  
                (๑)  ประสานงานกับองค์กรชุมชน แกนนำด้านสุขภาพชุมชน ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและ
                      สิ่งแวดล้อม ชุมชน
                 (๒)  นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแก่ แกนนำสุขภาพ
                       ชุมชน
                  (๓) สนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

       ๑.๗ งานเผยแพร่และฝึกอบรม
                  (๑)  ให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น โรงเรียน
                         วัด  สถานประกอบการ ชุมชน เป็นต้น

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข   มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการ
ด้านสุขภาพ ทั้งในสถานบริการสาธารณสุข ในชุมชนครอบคลุมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  งานรักษาพยาบาล งานป้องกันและควบคุมโรค งานฟื้นฟูสภาพ
2.1     งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)  งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
(2)  งานอนามัยโรงเรียน
(3)  งานอนามัยแม่และเด็ก
(4)  งานวางแผนครอบครัว
(5)  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามกลุ่มเป้าหมาย
(6)  งานโภชนาการ
(7)  งานสุขภาพจิต
(8)  งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
(๙)     งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2  งานรักษาพยาบาล   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (1)  จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ
               (2)  งานตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป
               (3)  งานตรวจรักษาโรคเรื้อรัง
               (4)  งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
               (5)  งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะยาวหรือรักษาพยาบาลที่บ้าน
               (๖)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3  งานทันตสาธารณสุข   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)    งานส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและฟัน
(2)    งานตรวจคัดกรองสุขภาพในช่องปากและฟัน
(3)    งานตรวจ รักษาโรคในช่องปากและฟัน
(4)    งานฟื้นฟูสุขภาพในช่องปากและฟัน
2.4  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กอายุ ๐-๓ ปี เด็กนักเรียน หญิงมีครรภ์
(2)  งานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
(3)  งานส่งเสริมการออกกำลังกายตามกลุ่มวัยในชุมชน
(4)  งานสนับสนุนเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน  ดังต่อไปนี้
(1)  งานสารบรรณ
(2)  งานดูแลรักษา จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล   และพนักงานเทศบาล
(4)  งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5)  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(6)  งานรักษาความสะดวก  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(8)  งานจัดทำคำสั่งหรือประกาศ
(9)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(10)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
(11)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(12)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
(13)  งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย