ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วัดรมณียาราม(กู่ระมัก)

วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธงอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ที่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์เป็นผู้สร้าง ตั้งแต่ พ.ศ.1206 ก่อนที่พระนางจะเสด็จเข้าครองเมืองหริภุญชัย และครูบาศรีวิชัย ปฐมสังฆรามแรก แห่งนครหริภุญชัย เป็นผู้บูรณะ จึงนับเป็นจุดหยั่งรากพระพุทธศาสนา ลง ณ ผืนแผ่นดินหริภุญไชย

ตามประวัติศาสตร์เมืองหริภุญชัยนั้นสร้างขึ้นโดยพระฤาษีสององค์ นามว่าสุเทวฤาษจากดอยสุเทพและสุกกทันตฤาษีจากเขาสมอคอน เมืองละโว้ หลังจากที่ได้สร้างอาณาจักรหริภุญชัยเสร็จแล้ว จึงได้อัญเชิญพระนางจามเทวีพระธิดาของพระเจ้าละโว้ให้ขึ้นมาครองเมือง โดยพระนางจามเทวีทรงเสด็จ
ลงเรือขึ้นมาตามแม่นำปิง ใช้เวลานานกว่า 7 เดือน เมื่อกระบวนเรือได้เทียบท่าเจียงตอง หรือท่าเชียงทอง  จึงมีรับสั่งตรัสปรึกษาแก่หมู่อำมาตย์ราชครูทั้งหลายว่า เราควรจะยับยั้งตั้งเวียงพักอยู่ ณ ที่นี้ก่อน ยังมิควรรีบร้อนเข้าไปในยามนี้ อำมาตย์ราชครูทั้งหลายก็เห็นชอบ พระนางจามเทวีจึงปรึกษาว่าเรา
ควรจะตั้งเวียงนั้น ณ ตรงจุดใดดีเหล่าอำมาตย์ราชครูโหราจารย์ทั้งหลายจึงทูลถวายความเห็นว่า ควรจะเสี่ยงธนูตามเคยมาแต่ก่อน จากนั้นพระนางจามเทวีจึงได้สั่งนายฉมังธนูว่า “เราจักตั้งบ้านอยู่ทิศหน
เหนือก้อนหินนี้ ท่านจงยิงธนูเสี่ยงมหามงคลสถานไปให้แก่เราเถิด” และลูกธนูมาตกที่ ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ในปัจจุบัน


 
08 กุมภาพันธ์ 2561