ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวัดรมณียาราม(กู่ระมัก)

วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธงอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ที่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์เป็นผู้สร้าง ตั้งแต่ พ.ศ.1206 ก่อนที่พระนางจะเสด็จเข้าครองเมืองหริภุญชัย และครูบาศรีวิชัย ปฐมสังฆรามแรก แห่งนครหริภุญชัย เป็นผู้บูรณะ จึงนับเป็นจุดหยั่งรากพระพุทธศาสนา ลง ณ ผืนแผ่นดินหริภุญไชย

ตามประวัติศาสตร์เมืองหริภุญชัยนั้นสร้างขึ้นโดยพระฤาษีสององค์ นามว่าสุเทวฤาษจากดอยสุเทพและสุกกทันตฤาษีจากเขาสมอคอน เมืองละโว้ หลังจากที่ได้สร้างอาณาจักรหริภุญชัยเสร็จแล้ว จึงได้อัญเชิญพระนางจามเทวีพระธิดาของพระเจ้าละโว้ให้ขึ้นมาครองเมือง โดยพระนางจามเทวีทรงเสด็จ
ลงเรือขึ้นมาตามแม่นำปิง ใช้เวลานานกว่า 7 เดือน เมื่อกระบวนเรือได้เทียบท่าเจียงตอง หรือท่าเชียงทอง  จึงมีรับสั่งตรัสปรึกษาแก่หมู่อำมาตย์ราชครูทั้งหลายว่า เราควรจะยับยั้งตั้งเวียงพักอยู่ ณ ที่นี้ก่อน ยังมิควรรีบร้อนเข้าไปในยามนี้ อำมาตย์ราชครูทั้งหลายก็เห็นชอบ พระนางจามเทวีจึงปรึกษาว่าเรา
ควรจะตั้งเวียงนั้น ณ ตรงจุดใดดีเหล่าอำมาตย์ราชครูโหราจารย์ทั้งหลายจึงทูลถวายความเห็นว่า ควรจะเสี่ยงธนูตามเคยมาแต่ก่อน จากนั้นพระนางจามเทวีจึงได้สั่งนายฉมังธนูว่า “เราจักตั้งบ้านอยู่ทิศหน
เหนือก้อนหินนี้ ท่านจงยิงธนูเสี่ยงมหามงคลสถานไปให้แก่เราเถิด” และลูกธนูมาตกที่ ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ในปัจจุบัน


 
08 กุมภาพันธ์ 2561