ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำรวจ - กล้องระดับ หมายเลขครุภัณฑ์ 078/44/0001 กองช่า13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองช่าง13 มกราคม 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 เชื่อมซอย 2/1 ม.5 บ้านพันตาเกิน09 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 ถึงซอยร่องเลียบข้าง ม.5 บ้านพันตาเกิน09 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง กองศึกษา09 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง กองศึกษา09 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์(โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 256307 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง กองศึ07 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง26 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการจัดเตรียมสถานที่สนุนการับเสด็จ พระบรมศานุวงศ์ฯ สำนัก24 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าจีบ ตามโครงการจัดเตรียมสถานที่สนุนการับเสด็จ พระบรมศานุวงศ์ฯ สำนักปลั24 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 10/4 บ้านสันต้นธง ม.223 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ. 89 บ้านสันต้นธง ม.123 ธันวาคม 2562
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-ธงชาติ-ธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด23 ธันวาคม 2562
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 07 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 08 มกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 08 ธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 06 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 256013 ตุลาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256009 ตุลาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 06 กันยายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256004 สิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256007 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256008 มิถุนายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256003 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม วันที่ 1-8 มีนาคม 256006 เมษายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม วันที่ 10-31 มีนาคม 256006 เมษายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256009 มีนาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256013 กุมภาพันธ์ 2560
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณลำน้ำเหมือง ริมปิง ซ.3 บ้านสันมะนะ ม.6 10 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเวริมเหล็ก บริเวณ ซ. 9/1 บ้านใหม่สันมะนะ ม.810 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซ.5(ต่อจากเดิม)บ้านใหม่สันมะนะ ม.810 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทลานคอนกรีตเสริมเห็ก หลังวัดรมณียาราม(กู่ระมัก) บ้านศรีย้อย ม.426 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงวงเงิน-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ซอย-14-1-บ้านใหม่สันมะนะ-ม.826 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4-1 ต่อจากเดิมหน้าวัด ม.9 26 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงวงเงิน-สรุป-รายละเอียด โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนสายพันตาเกิน-จักรคำภิมุข15 พฤศจิกายน 2559
ตารางแสดงวงเงิน-สรุป-รายละเอียด โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนสายบ้านสันต้นธง-จักรคำภิมุข15 พฤศจิกายน 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)และเงื่อนไขเฉพาะจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และ17 ตุลาคม 2559
จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง จำนวน 11 หมู่บ้าน13 ตุลาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ม.915 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม)09 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร09 กันยายน 2559
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3