ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 โครงการ08 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 808 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะ ประจำปี งปม.2561 จำนวน 9 เดือน04 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาหใหม่ ม.8 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.824 พฤศจิกายน 2560
สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ปีงปม.2561 จำนวน 9 เดือน 22 พฤศจิกายน 2560
สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.8 21 พฤศจิกายน 2560
สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ เสริมผิวถนน 1 โครงการและวางท่อ 2 โครงการ21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในพื้นที่ ต.ต้นธง ประจำปี งปม.2561 จำนวน 9 เดือน15 พฤศจิกายน 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในเขต ต.ต้นธง ประจำปี15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนและวางท่อระบายน้ำ 2 โครงการ15 พฤศจิกายน 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา 3 โครงการ เสริมผิวถนน 1 โครงการและวางท่อ 2 โครงการ15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.415 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.415 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.815 พฤศจิกายน 2560
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255821 ตุลาคม 2558
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทลานคอนกรีตเสริมเห็ก หลังวัดรมณียาราม(กู่ระมัก) บ้านศรีย้อย ม.426 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงวงเงิน-โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ซอย-14-1-บ้านใหม่สันมะนะ-ม.826 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4-1 ต่อจากเดิมหน้าวัด ม.9 26 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงวงเงิน-สรุป-รายละเอียด โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนสายพันตาเกิน-จักรคำภิมุข15 พฤศจิกายน 2559
ตารางแสดงวงเงิน-สรุป-รายละเอียด โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนสายบ้านสันต้นธง-จักรคำภิมุข15 พฤศจิกายน 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)และเงื่อนไขเฉพาะจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และ17 ตุลาคม 2559
จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง จำนวน 11 หมู่บ้าน13 ตุลาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ม.915 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม)09 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร09 กันยายน 2559
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3