ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด   [ 04 ธันวาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ เซอร์วิส โซลูชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 47,120.00 บาท

  ย้อนกลับ