ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กองสาธารณสุขฯ   [ 17 ธันวาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 550 ขวด กองสาธารณสุขฯ


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 34,721.50 บาท

  ย้อนกลับ