ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายและป้ายไวนิลพร้อมกรอบโครงไม้(โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่   [ 28 ธันวาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ และป้ายไวนิลพร้อมกรอบโครงไม้(โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2564)


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสวรรค์ดีไซน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,850.00 บาท

  ย้อนกลับ