ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (ทะเบียน กฉ-8797) สำนักปลัด   [ 17 ธันวาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (ทะเบียน กฉ-8797) สำนักปลัด


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรทองออโต้เซลล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,860.00 บาท

  ย้อนกลับ