ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - จำนวน 2 รายการ กองสวัสดิการสังคม   [ 17 ธันวาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ เซอร์วิส โซลูชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท

  ย้อนกลับ