ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ-จำนวน 3 รายการ กองช่าง   [ 21 ธันวาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ-กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว , กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 20 ฟิลิปดา จำนวน 1 ตัว , เทปวัดระยะทาง(ไฟเบอร์กลาส) จำนวน 1 ตัว กองช่าง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิจวิสัย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 116,400.00 บาท

  ย้อนกลับ