ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว -ถุงขยะสีดำ กองสาธารณสุข ปี งปม.2564   [ 29 ตุลาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว -ถุงขยะสีดำ กองสาธารณสุข ปี งปม.2564ย้อนกลับ