ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ กองสาธารณสุข   [ 02 ตุลาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ขนาด 4*6 นิ้ว 2 แผ่น/ชุด กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลการพิมพ์ 2015 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท

  ย้อนกลับ