ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีดำ กองสาธารณสุข   [ 02 ตุลาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีดำ ขนาด 28*36 นิ้ว พร้อมสกรีนตราศัญลักษณ์ จำนวน 1,300 กิโลกรัม กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เฮง รีไซเคิล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 52,000.00 บาท

  ย้อนกลับ