ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563    [ 01 ตุลาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง + รายละเอียด ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.63 ถึง ก.ย.63

  ย้อนกลับ