ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึก จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด   [ 20 สิงหาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึก จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,650.-บาท

  ย้อนกลับ