ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์ต่อโดเมนเนมพร้อมบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาล ต.ต้นธง   [ 24 สิงหาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์ต่อโดเมนเนมพร้อมบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาล ต.ต้นธง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,910.00 บาท

  ย้อนกลับ