ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (โครงการถึงบำบัดน้ำเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น) กองสาธารณสุ   [ 27 สิงหาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (โครงการถึงบำบัดน้ำเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น) กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวรการ เกษมศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,280.00 บาท

  ย้อนกลับ