ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออ   [ 26 สิงหาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โครงการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ปี 2563 กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านตะวัน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท

  ย้อนกลับ