ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี งปม.2563 กองสาธารณ   [ 15 กรกฎาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี งปม.2563 กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้ายสวรรค์ดีไซน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,150.00 บาท

  ย้อนกลับ