ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - จำนวน 3 รายการ กองคลัง   [ 21 กรกฎาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - จำนวน 3 รายการ กองคลัง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 29,846.00 บาท

  ย้อนกลับ