ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   [ 10 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

  ย้อนกลับ