ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะพร้อมพนักงานขับ จำนวน 3 คัน โครงการพัฒนาศักยภาพ งานกองทุนหลั   [ 14 กรกฎาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะพร้อมพนักงานขับ จำนวน 3 คัน โครงการพัฒนาศักยภาพ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี งปม. 2563 กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประดิษฐ์ กุณณะกัน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท


 

  ย้อนกลับ