ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่ที่ 6,8,9(สายหน้าสุสานบ้านใหม่สันมะนะ   [ 15 กรกฎาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

เอกสาร+ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่ที่ 6,8,9(สายหน้าสุสานบ้านใหม่สันมะนะ) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ

  ย้อนกลับ