ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563   [ 01 กรกฎาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง + รายละเอียด ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.63 ถึง มิ.ย.63


 

  ย้อนกลับ