ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำ   [ 25 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ใน ต.ต้นธง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,433.00 บาท

  ย้อนกลับ