ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค(ทะเบียน80-7260) กองช่าง   [ 12 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค(รถกระเช้าไฟฟ้า)(ทะเบียน80-7260) กองช่าง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนอะไหล่แทรค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,597.00 บาท

  ย้อนกลับ