ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคนยกเรือพอนทูน โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสาธ   [ 25 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคนยกเรือพอนทูน ยกขึ้น - ยกลง โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี งบป.2563 งานป้องกัน


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยติเครน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,560.00 บาท

  ย้อนกลับ