ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6000 ลิตร (ทะเบียน 80-6907)   [ 11 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร (ทะเบียน 80-6907)


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิรุตติ์ ฟองคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,830.00 บาท


 

  ย้อนกลับ