ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรเสริมผิวถนน   [ 11 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรเสริมผิวถนนบดอัดลูกรังหินคลุกวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ สาารณูปโภค สาารณูปการ ม.1-11 (โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.1 ลำพูนคันทรีโฮม) ม.4 บ้านศรีย้อย


ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบชัยวิศวกรรม โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น 530,000.00 บาท

  ย้อนกลับ