ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองกลางริม(ต่อเนื่อง)ม.6,8บ้านใหม่สันมะนะ   [ 19 พฤษภาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองกลางริม(ต่อเนื่อง)ม.6,8บ้านใหม่สันมะนะ


-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองกลางริม(ต่อเนื่อง)ม.6,8บ้านใหม่สันมะนะ

    
ย้อนกลับ