ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด   [ 01 พฤษภาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพล ศรีท่าพระ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.00 บาท

  ย้อนกลับ