ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์(ทะเีบียน บน 2268)   [ 05 พฤษภาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์(ทะเีบียน บน 2268)


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางปริศนา ตาอ้าย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,150.00 บาท

  ย้อนกลับ