ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. พ.ศ.2563   [ 23 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. พ.ศ.2563


1.โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซ.เลียบลำเหมืองใหม่เชื่อมถนนหลังวัดสันต้นธง ม.2 บ้านสันต้นธง


งปม. 2,934,000.00

  ย้อนกลับ