ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แ   [ 06 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัย กองสาธารณสุขฯ


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโชคดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 47,367.00 บาท


 

  ย้อนกลับ