ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563   [ 01 มกราคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2562 ถึง เดือน ธ.ค. 2562)


-รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2562 ถึง เดือน ธ.ค. 2562)

  ย้อนกลับ