ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ(โครงการสัคตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)   [ 04 กุมภาพันธ์ 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์(โครงการสัคตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดีไซน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,200.00 บาท

  ย้อนกลับ