ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารให้ความรู้ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมการอบรมหมอหมู่   [ 23 มกราคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารให้ความรู้กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) จำนวน 220 ชุด(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมการอบรมหมอหมู่บ้าน ปี 2563)


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดับเบิ้ลเอ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.00 บาท

  ย้อนกลับ