ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมการอบ   [ 27 มกราคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 2 วันๆละ 1 มื้อ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมการอบรมหมอหมู่บ้าน ปี 2563)


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ครัวสายรุ่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,600.00 บาท


 

  ย้อนกลับ