ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพรกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร   [ 24 มกราคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพรกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.00 บาท

  ย้อนกลับ