ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้า(โครงการพระราชดำริฯ กิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้าน) ปี2563   [ 23 มกราคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้า (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งปม.2563 กิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้าน)


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณัฐพันธ์พร แฮนด์เมค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,700.00 บาท

  ย้อนกลับ