ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-ธงชาติ-ธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด   [ 23 ธันวาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-ธงชาติ-ธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด


1. ธงชาติ ขนาด 80*120 ซม. จำนวน 150 ผืน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท


2. ธงตราสัญลักษณ์ ขนาด 80*120 ซม. จำนวน 150 ผืน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญสื่อทองธุรกิจ


 

  ย้อนกลับ