ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถแบโฮ (ทะเบียน ตค 535 ลำพูน) กองช่าง   [ 13 ธันวาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถแบโฮ (ทะเบียน ตค 535 ลำพูน) กองช่าง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ 2548 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,902.50 บาท

  ย้อนกลับ