ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล โครงการประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 กองศึกษ   [ 01 พฤศจิกายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล โครงการประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 กองศึกษา


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจิรพัทธ์ ถาธง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,400.00 บาท

  ย้อนกลับ