ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุข   [ 16 กันยายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอช.คอม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.00 บาท

  ย้อนกลับ