ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุข   [ 16 กันยายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว,ตู้บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,800.00 บาท

  ย้อนกลับ