ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุข   [ 18 กันยายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ที.ซี.ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.00 บาท

  ย้อนกลับ