ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองช่าง   [ 26 สิงหาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองช่าง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดู เคชั่น มอลล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,893.00 บาท

  ย้อนกลับ