ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง    [ 27 สิงหาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตตะวัน ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 69,850.00 บาท

  ย้อนกลับ