ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2   [ 30 เมษายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผลผู้ชนะ+รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2


 

  ย้อนกลับ