ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางบริเวณด้านข้างและด้านหลังบ้   [ 24 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง บริเวณ ด้านข้างและด้านหลังบ้านป้าจวน (ข้างสถานีตำรวจ) ม.2 บ้านสันต้นธง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ห้างหุ่นส่วนจำกัด ต่อทรัพย์เจริญ คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 383,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

  ย้อนกลับ